परिपत्रके (अनुक्रमांक निहाय)

608) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधि. 1950 कलम 22 मधील बदल अर्ज तात्पुरता स्विकारण्याची तरतूद बाबत PDF(418KB)
607) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधि. 1950 कलम 36A(3A) अन्वये प्रकरणे विभागीय स्तरावर दाखल करून घेणे बाबत PDF(449KB)
606) धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याबाबत PDF(191KB)
605) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(376KB)
604) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(390KB)
603) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(360KB)
602) जिल्हा कार्यालयांत प्रलंबित असलेल्या निरीक्षक चौकशी बाबत PDF(437KB)
601) संस्था, न्यास व बदल अर्ज सेवा online देणे बाबत. PDF(43KB)
600) कार्यवाहीमध्ये दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती जारी करणे. PDF(107KB)
599) नोटिसांच्या सेवेची पद्धत. PDF(911KB)
598) कार्यालयीन अभिलेखाच्या प्रमाणित प्रती मा.अ.अधि. 2005 अंतर्गत न देता महाराष्ट्र सा. वि. व्य. नियम 1951 कलम 23 अन्वये देणेबाबत PDF(143KB)
597) निरीक्षक यांना प्रलंबित चौकशी अहवाला बाबत निर्देश PDF(151KB)
596) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(352KB)
595) जेष्ठ नागरिकांना सुविधा/सहाय्य पुरविणेबाबत PDF(98KB)
594) अनुच्छेद २२ मध्ये सुधारणा PDF(1384KB)
593) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(209KB)
592) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(47KB)
591) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(190KB)
590) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(469KB)
589) मुख्यालय सोडण्यापूर्वी कार्यालय प्रमुखाची पूर्व परवानगी घेणे बाबत PDF(189KB)
588) न्यासाचे नामफलक मराठी भाषेत दर्शनी भागात लावणे बाबत PDF(225KB)
587) प्रलंबित बदल अर्जांवर कार्यवाही करणे बाबत निर्देश PDF(262KB)
586) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबतचे मार्गदर्शन PDF(477KB)
585) धर्मादाय रुग्णालय दुर्बल व निर्धन रूग्णासाठीच्या योजनेची अंमलबजावणी करणेबाबत PDF(222KB)
584) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(628KB)
583) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(400KB)
582) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(1501KB)
581) धर्मादाय रुग्णालयांची संकेतस्थळावर माहिती अद्यावत करणे बाबत PDF(513KB)
580) हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(308KB)
579) कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेणे अगर भाडेकरार नूतनीकरणासाठीचे प्रस्ताव PDF(697KB)
578) धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांमधील बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली स्थगित करणेबाबत PDF(282KB)
576) कार्यालयांनी माहिती विभागीय कार्यालयामार्फत (ध.स.आ. कार्यालय) पाठविणे बाबत PDF(48KB)
575) धर्मादाय रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी IPF FUND अपुरा असल्यावरच करावयाची कार्यवाही/सूचना PDF(760KB)
574) कॅव्हेट अर्जा बाबत PDF(370KB)
573) कार्यालयात दाखल होणारे अर्ज/तक्रारी/पत्र यांचे स्वरूप तपासून (प्रशासकीय किंवा न्यायिक) त्यांची विभागवारी करणेबाबत PDF(90KB)
572) न्यायिक स्वरूपाचे अर्ज/याचिका कोऱ्या कागदावर विहित पध्दतीनेच दाखल करणेबाबत PDF(2427KB)
570) कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दैनंदीन कामकाजात येणा-या समस्या व उपाय योजना १५ दिवसांत मा.ध.आ., मुंबई यांना सादर करणे बाबत PDF(320KB)
569) सन २०१८-१९ ऑनलाइन ऑडीट रिपोर्ट दाखल करण्यास दि. १६-११-२०१९ पर्यंत मुदतवाढ PDF(43KB)
568) सत्यप्रती / साक्षांकीत प्रतीं बाबत PDF(37KB)
567) सन २०१८-१९ ऑनलाइन ऑडीट रिपोर्ट दाखल करण्यास दि. ३१-१०-२०१९ पर्यंत मुदतवाढ PDF(365KB)
566) धर्मादाय रुग्णालयाच्या नावामध्ये 'धर्मादाय' अथवा 'चॅरिटेबल' असा नावातील उल्लेखामध्ये एकसुत्रता राहण्याबाबत PDF(342KB)
565) परिपत्रक क्र.५१५ व ५५७ यांचे अंमलबजावणी होणेबाबत PDF(42KB)
564) परिपत्रक ५१८ चे शुद्धीपत्रक आदरणीय उच्च न्यायालय यांच्या आदेशान्वये PDF(324KB)
563) धर्मादाय संघटनेतील अधिकारी/कर्मचारी स्वतःचा, लग्नाचा वाढदिवस साजरा न करणेबाबत PDF(98KB)
562) महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांना धर्मादाय रूग्णालय, संस्था/न्यासां मार्फत सर्वतोपरी मदत करणे बाबत PDF(358KB)
561) कलम 83 अन्वये मंजुरी मिळालेनंतर, दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांबाबतचे रजिस्टर ठेवणेबाबत PDF(381KB)
560) न्यायिक प्रकरणात अंतिम सुनावणी झालेनंतर, कोणत्याही परिस्थितीत १५ दिवसाच्या आंत, न्यायिक आदेश देणेबाबत PDF(47KB)
559) अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळ पाळणेबाबत PDF(613KB)
558) तक्रार नोंदवही बाबत PDF(408KB)
557) संस्था नोंदणीसाठी अर्जदारांनी कागदपत्रे घेऊन कार्यालयांत उपस्थित राहणे ही सध्याची पद्धती बंद करणे बाबत PDF(839KB)
556) न्यासांनी लेखापरिक्षण अहवाल ऑनलाइन दाखल करणेकामी ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत PDF(1279KB)
555) Circular No.555
554) न्यासाची मालमत्ता विक्री परवानगी अर्जात नमुद असणे अत्यावश्यक असलेल्या बाबी- त्याशिवाय अर्ज नोंदणी केला जाऊ नये PDF(1073KB)
553) न्यासांनी लेखापरिक्षण अहवाल ऑनलाइन दाखल करणेकामी ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत PDF(457KB)
552) अधिकाऱ्यांकरीता ड्रेसकोड PDF(305KB)
551) धर्मादाय रुग्णालयांतील MSW यांनी, निर्धन व दुर्बल रुग्ण तसेच त्यांचे नातेवाईकांशी नम्रपणे, सहानुभूतीपुर्वक व सौजन्याने वागणेबाबत PDF(90KB)
550) लेखा हिशोबपत्रके ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(48KB)
549) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अन्वये अपिलीय अधिका-यांबाबत PDF(302KB)
548) प्रत्येक महिन्याच्या तिस-या शनिवारी ''विश्वस्त दिवस'' साजरा करणे बाबत PDF(536KB)
547) संस्थाच्या उद्देशांबाबत PDF(217KB)
546) सुधारित परिपत्रक ५४५ PDF(465KB)
545) धर्मादाय रूग्णालयाच्या नावामध्ये अथवा नावासमोर "धर्मादाय" अथवा "चॅरिटेबल" असे नमुद करणे बाबत PDF(455KB)
544) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नियम १९५१ च्या नियम २३ अंतर्गत अभिलेखाच्या प्रती देण्यासाठी व नियम २२ अंतर्गत अभिलेखाचे निरिक्षण देण्याकरिता कामर्यादा निश्चित करण्याबाबत PDF(137KB)
543) विश्वस्त संस्थांच्या नावात बदल करणेबाबत PDF(2013KB)
542) Circular No.542
541) धर्मादाय सह आयुक्तांनी निरिक्षण दौ-यावर जाणेकामी वरिष्ठांची परवानगी घेणे बाबत PDF(240KB)
540) अधिका-यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा पाळणे बाबत PDF(269KB)
539) जिल्हा व तालुका स्तरावर गरीब रुग्णाकरीता डायलिसिस केंद्र उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणेबाबत PDF(74KB)
538) कर्मचा-यांनी धर्मादाय आयुक्तालय भवनात वास्तव्य् न करणेबाबत PDF(28KB)
537) महाराष्ट्र राज्यस्थापनेचा ५८ वा वर्धापनदिन सभारंभ दिनांक १ मे, २०१८ PDF(308KB)
536) योजनेतील तरतुदींनुसार औषधे, इम्प्लान्टस व क्न्झ्युमेबल्स ची सुविधा गरीब रुग्णांना उपलब्ध करून देण्याबाबत PDF(426KB)
535) Circular No.535
534) धर्मादाय संघटनेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन न्यास नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक देणेबाबत PDF(455KB)
533) राज्यातील धार्मिक स्थळांमधील शिल्लक निधीचा उपयोग सामाजिक कार्यासाठी करणेबाबत PDF(915KB)
532) Circular No.532
531) तुरुंगातील कैद्यांची वैद्यकीय तपासणी करणेबाबत PDF(49KB)
530) Circular No.530
529) वादमुक्त् विश्वस्त् संस्था अभियान राबविणेकरीता धर्मादाय सह आयुक्त् यांना निर्देश PDF(57KB)
528) विना वाद बदल अर्ज निकाली काढण्यासाठी झिरो पेंडंसी अभियान PDF(370KB)
527) न्यायिक अधिका-यांची चारमाही सुधारीत विवरणपत्रे नॉर्मस प्रमाणे बिनचुक सादर करणेबाबत PDF(115KB)
526) पात्र गरीब, अनाथ, बेघर व भटक्या रुग्णांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळण्याबाबत PDF(641KB)
525) न्यास नोंदणी रद्द करणेबाबत अधिकाऱ्यांचे नॉर्म्स PDF(316KB)
524) न्यास नोंदणी तसचे संस्था नोंदणी प्रकरण नोंदणीकरीता ऑनलाईन अर्ज दाखल करते वेळी प्रसिद्ध असलेल्या चेकलिस्ट शिवाय अन्य कागदपत्रकांची मागणी न करणे बाबत PDF(321KB)
523) सन २०१८ व सन २०१९ वृक्षारोपण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी बाबत PDF(472KB)
522) न्यासाच्या मिळकतीची नोंद घेतेवेळी विश्वस्तांच्या कालावधीची नोंद घेण्याबाबत PDF(397KB)
521) पुजा-यांना विश्वस्त नेमण्याबाबत PDF(303KB)
520) शिपाई पदावरील कर्मचाऱ्यांची कामे व कर्तव्ये PDF(389KB)
519) इनाम वर्ग ३ च्या स्थावर मिळकत नोंदणी बाबत PDF(390KB)
518) धार्मिक स्थळांची नोंदणी करण्याबाबत PDF(711KB)
517) लेखा हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(292KB)
516) लेखा हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(271KB)
515) संस्था नोंदणी त्याच दिवशी करणेबाबत PDF(776KB)
514) लेखा हिशोबपत्रे ऑनलाईन जमा करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत PDF(262KB)
513) अक्रियाशील न्यासांची नोंदणी रद्द करणेबाबत अभियान PDF(66KB)
512) Circular No.512
511) सर्व कर्मचा-यांनी कार्यालयीन वेळेत ओळखपत्र धारण करणे अनिवार्य आहे. PDF(29KB)
510) कार्यालयीन वेळेत कर्मचा-यांनी मोबाईलचा वापर न करणेबाबत. PDF(15KB)
509) अधिकारी / कर्मचारी यांच्या रजेबाबत. PDF(26KB)
508) ७० वा भारतीय स्वातंत्र्यदिन संमारंभास अनुपस्थित राहण्यास पूर्व परवानगी घेणेबाबत. PDF(31KB)
507) ७० वा भारतीय स्वातंत्र्यदिन संमारंभ आयोजीत करणेबाबत. PDF(18KB)
506) संस्था/न्यास डी-रजिस्ट्रेशन बाबत निरिक्षकांनी करावयाची कार्यवाही. PDF(29KB)
505) Circular No.505
504) लेखा विवरणपत्रे (हिशोबपत्रे) ऑनलाईन सादर करण्याबाबत PDF(27KB)
503) शासकीय कर्मचा-यांच्या आचार संहितेबाबत. PDF(47KB)
502) Circular No.502
501) Rules for Digitization of Trust Records PDF(73KB)
500) धर्मादाय संघटनेचे संगणकीकरणाचे काम सुरू असल्यामुळे अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्याकरीता न्यासांच्यां परिशिष्ट-1 ची डेटा एन्ट्री करण्याचे काम सुरू आहे.तरी सर्व अधिक्षकांनी संबंधीत स.ध.आ यांना वितरित करण्यात आलेल्या न्यासांची डेटा एन्ट्री तपासण्याचे आदेश. PDF(38KB)
499) संस्था नोंदणी अधिनियमाची प्रलबिंत प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याबाबत PDF(25KB)
498) परिपत्रक क्र.346,347 अन्वये नोंदणीकृत न्यासांचे नांदी (बदल) शेडयुल 1 मध्ये घेण्याबाबत परिपत्रकान्वये सुचित केले होत. परंतु अदयाप नोंदी घेवुन त्या अधिक्षकांकडुन साक्षांकीत केल्याचे दिसुन येत नाही. करीता न्यासाचे नोंदी शेडयुल 1 मध्ये घेऊन ते अधिक्षकाकडुन क्षांकित करुन त्याबाबतचा अहवाल दि.3/5/2017 पर्यंत कार्यालयात सादर करणबाबत. PDF(75KB)
497) To from a cell for maintaining e-record PDF(39KB)
496) संस्था व न्यास नोंदणीचे कामकाज ध.उ.आ यांनी करू नये.यापुढे सदरचे कामकाज स.ध.आ यांनी पहावे. PDF(11KB)
495) पहारेकरी यांनी स.ध.आ यांच्या परवारगी शिवाय डयुटीची अदलाबदल न करणेबाबत. PDF(23KB)
494) प्रजासत्ताक दिनाच्या 67 वा वर्धापनदिन समारंभ दि.26/1/2017 रोजी सकाळी 8.15 वाजता धर्मादाय आयुक्त भवन इमारतीमध्ये आवारात साजरा करणेबाबत. PDF(21KB)
493) In addition to the circular No.484 Date.8/12/2016 PDF(24KB)
492) DyCC/ACCs requested to dispose of suring special drive all CRs by the end of 31st Dec. 2015 PDF(22KB)
491) धर्मादाय संघटनेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल सादर करणेबाबत. PDF(65KB)
490) विभागीय परिक्षेसंदर्भात जोडपत्र जी परिक्षा दिनांक.15/1/2017 PDF(25KB)
489) सर्वसाधारण बदल्याबाबत विभागीय कार्यालयाकडुन मागविण्यात येण-या कर्मचा-याच्या प्रशासकीय कारणस्तव तसेच विनंती बदल्याबाबत. PDF(50KB)
488) special Drive from 1/1/2017 to 31/1/2017 PDF(88KB)
487) विश्वस्तांनी कार्यालयात कलम 22 प्रमाणे बदल अर्ज दाखल करताना ज्या विश्वस्तांचे नाव पदिशिष्ट 1 वरून कमी करण्याचे आहे त्या विश्वस्तांनी सबंधित न्यास किंवा संस्थेमध्ये कधीपासुन काम केले त्याची तारीख तसेच त्याचे नांव कमी करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या ठरावाची तारीख/त्या तारखेला राजीनामा दिला ती तारीख नमुद करणे आवश्यक असल्याबाबत. PDF(30KB)
486) कार्यालयात येणरे अभ्यागम/विश्वस्तांना कायदेशीर मार्गदर्शन मिळावे म्हणून सहायता केंद्र आज तारखेपासुन चालु करण्याचे आदेश. PDF(28KB)
485) It is observed that the uncontested change reports submitted for bringing on record the new managiong committees ramain pending become of apeal/vevision against the CR informing electtion of the provision managing committee. All officers are requsted to go through page 372 (para no 11 and 12) PDF(20KB)
484) In view of the provision in secton 97 of M.P.T Act 1950 the power of inspection and supervision of P.T vest in Deputy/ACC and by the govt. notificaion the inspector have been authorised to exercie this powers. However the effective co-ordination between depudy/ACC direction to inspector to seek price provision of concern ACC before visit PDF(34KB)
483) The superintendent shall accepted the proceeding precented properl in the manner prescibed in Annexture-1 to 9 2) All the felwo presented under section 35, 36(1)(a) and (b), 36(2) 36 (3), 41 D,41 E,47,50A(2),70,70A mise application ujder the M.P.T Act 1950 and ruls 36 of the M.P.T ruls 1951 shall be trated as udicial proceding and they shall be not accepted by inward section in any case. PDF(233KB)
482) परिपत्रक क्र.481 दि.16/11/2016 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. PDF(38KB)
481) म.वि.व्या. अधिनियम 1950 अन्वये नोंदणी केलेल्या सर्व देवस्थान, चर्च,मस्जिद, पार्थनास्थळे इत्यादी यांनी दानपेटीत जमा PDF(17KB)
480) परिपत्रक क्र.439 दि.29/10/2015 रद्द करणेबाबत PDF(307KB)
479) कलम 41 डी अतंर्गत प्रकरणामधील आदेश करणेबाबत. PDF(49KB)
478) सर्व ACC नी तीन महिन्यात विश्वस्ताच्या सभा घेऊन CR चा निपटारा करणेबाबत. PDF(152KB)
477) विभागीय चौकशी कार्यपघ्दती म.ना.से नियम 1979 नियम 8 अनुषंगाने सहा महीन्यत पुर्ण कदणेबाबत. PDF(19KB)
476) वादातील बदल अर्जा करीता विशेष मोहीम राबविणेबाबत. PDF(79KB)
475) संस्था नोंदणी अधिनियमाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याबाबत PDF(25KB)
474) All Jt.C.C/DyCC/ACC to note while forwording information regarding ACRs and proation reports PDF(20KB)
473) Regarding data speeding of new grgistered trust. PDF(26KB)
472) मा.ध.स.आ, ध.आ. यांचेकडे जी प्रकरणे दाखल होत आहेत त्याचा त्वरीत निपटारा होणे बाबत. PDF(16KB)
471) To take speedy cognizance ot th ecomplaints of the officers against either the litigants or staff the officers and requested to send their complaints through internet on the following email,address and make a phone call PDF(16KB)
470) Recording pending sch-I entries. PDF(68KB)
469) To effectivelyl implement the amended provisions in section 22(3A) and (3B) of the MPT Act, 1950 regarding de-registration of the trusts PDF(63KB)
468) भारतीय 69 वा स्वातंत्रदिन संमारभ दि.15/8/2016 रोजी साजरा करणेबाबत. PDF(19KB)
467) धर्मादाय संघटनेच्या अधिनस्त नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम,गोंदिया या नवनिर्मित जिल्याकडुन वर्ग करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत न्यासांना, नोंदणीकृत दिनांकाचे जेष्ठतेनुसार तसेच ए,बी,सी,डी,ई,एफ विभागानुसार नविन क्रमांक देण्याम यावेत याबाबत. PDF(18KB)
466) सा.वि.व्य.अधि. 1950 चे कलम 41 क प्रमाणे वर्गणी जमा करुन तात्पुरता स्वरुपात उत्सव साजरा करणेकरीता दि.1/9/2016 मंडळाकडुन ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत तसेच त्यासंदर्भातील परवानगी ऑनलाईन देण्यात येणार आहे. PDF(20KB)
465) मत्ता व दायित्व विवरणपत्राबाबत. PDF(19KB)
464) Circular No.464
463) धर्मादाय संघटनेतील विभागीय कार्यालयातील गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचारी यांनी बदली संदर्भात मुख्यालयात येऊ नये व त्याबाबत लेखी निवेदन संबंधित कार्यालय प्रमुखामार्फत पाठविण्यात यावे. PDF(20KB)
462) गट-क संवर्गातील सर्व कर्मचा-यानी त्यांचकडील टपालाची नोंद घेऊन कार्याविवरणपत्र (work sheet) PDF(55KB)
461) पहोकरी रजा मंजुर न करता कर्तव्यावर अनुपस्थिन राहत असल्याबाबत. PDF(19KB)
460) कलम 36(1) अ, कलम(ए) (3) कलम 70,कलम 70 A, कलम 41-E,कलम 47,कलम 41-D, नियम 36 (I)(II)(III)(IV)कलम 50 अ कलम 36(2) कलम 83, कलम 35, कलम किरकाळचे अर्ज/पत्र अधिक्षक (न्याय) यांचेकडे दाखल करावे PDF(33KB)
459) कार्यालयातील कामकाजासाठी शासकीय ई-मेलचा वापर करणेबाबत PDF(46KB)
458) श्री.बी.पी.व्यास ध.उ.आ (HO) यांचे मार्फत प्रशासकीय पाठविबाबत. श्रध्दांजली वाहण्याबाबत. PDF(12KB)
457) Office order No.367 dated 20/3/2015 work under the Guidence of the Jt.C.C mension here under PDF(70KB)
456) प्रलंबीत फेरफार अर्ज संबधीत बेंच क्लर्क/व.लि. यांनी स.ध.आ. व ध.उ.आ. यांचे समोर ठेवणेबाबत. PDF(17KB)
455) फेरफार अर्ज संबधीत अधीक्षक बेंच क्लर्क व स्टेनोग्रापर रोजनाम्या संदर्भात स.धा.आ. व ध.उ.आ. यांच्या समोर ठेवण्या संबधीत. PDF(39KB)
454) मुख्यालयातील प्रमाणित प्रती साक्षाकीत करण्याचे अधिकार सा.न्या.नों.का.बृहन्मुंबई कार्यालयातील अधि(न्याय) अभिलखा शाखा यांना प्रदानाबाबत. PDF(21KB)
453) About Dept. Exam to check the Answer shit. PDF(29KB)
452) धर्मादाय संघटनेतील न्यायिक कामकाजाच्या प्रती संकेतस्थहावरूर प्राप्त करूर देण्याबाबत. PDF(13KB)
451) मत्ता व दायित्व विवरणपत्राबाबत PDF(26KB)
450) भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 66 वा वर्धापन दिनानिमित दि.26/1/2016 रोजी ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांना मुख्यालय सोडावयाचे असल्यास त्यांनी मा.ध.आ.महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची पुर्व परवानगी घ्यावी. PDF(14KB)
449) भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 66 वा वर्धापन दिनानिमित दि.26/1/2016 रोजी सकाळी 8.15 वाजता वकील वर्ग व सनदी लेखापाल यांनी ध्वजारोहणाचे कार्यक्रमास उपस्थित रहावे. PDF(13KB)
448) भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 66 वा वर्धापन दिनानिमित दि.26/1/2016 रोजी सकाळी 8.15 वाजता अधिकारी व कर्मचारी यांनी ध्वजारोहणाचे कार्यक्रमास उपस्थित रहावे. PDF(18KB)
447) निर्धन दुर्बल घटकातील रुग्णलयातील मासिक अहवाल पाठवण्याबाबत. PDF(14KB)
446) विभागीय परिक्षेबाबत. दि.21/2/2016 रोजी विभागीय परीक्षा घेणेबाबत. PDF(20KB)
445) वाहन चालकांनी रजा उपभोगताना कार्यालयीन कामकाजात अडथळा व खाळंबा होणार नाही याबाबत PDF(13KB)
444) Regarding Availability of fund from Rajiv Gandhi Yojana or other so,o;er scheme of the government to the I.P.F PDF(35KB)
443) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 41 क अंतर्गत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी मंजुर केलेल्या याजनेतील खंड क्र.19 अन्वये प्राप्त होणारे अर्ज संबंधित धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयास वर्ग करणेबाबत. PDF(31KB)
442) चहापाणी व कार्यालयात हजर राहणेबाबत PDF(11KB)
441) Instructions to Stenographers PDF(29KB)
440) बरेच कर्मचारी पुर्वपरवानगीशिवाय रजा उपभोगतात तद नंतर अर्ज सादर करतात. पुर्वपरवानगी घेवुनच रजा उपभोगावी अन्यथा शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे बाबत. PDF(18KB)
439) धार्मिक रूग्णालयांची तपासनी करीता स.ध.आ व ध.उ.आ यांच्या नेमणुक बाबत. PDF(329KB)
438) The old records liable for destruction mumbai office PDF(29KB)
437) ई-गर्व्हनन्स कार्यक्रमांतर्गत Real Time Basis वद इतर अनुषंगिक माहीतीबाबतचा अहवाल सादर करणेबाबत. PDF(26KB)
436) ई-मेल्स वितरीत कदणेबाबत PDF(16KB)
435) All the joint charity commissioner All the ACC and Dycc All the concerned officer to note u/s-66 or 67 is subject to limitation u/s.468 read with section 288/1995 dated.2/3/1995 was also issued for that purpose. PDF(37KB)
434) ध.सं. मुख्यालय व बृहन्मुंबई कार्यालयातील सर्व अधिक्षक/ ज.स.अ/ स.ले.अ. यांनी आपल्या शाखेतील कामकाज स्वरुप दर्शविणारे. PDF(13KB)
433) विविध शैक्षणीक, सांस्कृतिक समांरभाचे प्रसंगी उत्साही व्यक्तीच्या मदतीची गरज भासते अशा व्यक्ती संकलीत करुन समारंभ यशस्वी करण्यासाठी समीती घटीत करण्यात येत आहे. PDF(12KB)
432) तातडीच्या प्रकरणी ध.आ. मंजूरी घेण्यास निम्नस्तरीय अधिका-यांच्य स्वाक्ष-या घेण्यास विलंब हातो. त्यामुळे असे प्रकरण थेट धर्मादाय सह आयुक्त(1) किंवा धर्मादाय आयूक्त यांचेपुढे मंजुरीसाठी ठेवावे. PDF(11KB)
431) Speedy Disposal of Change Reports PDF(36KB)
430) मुख्यालय व धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयात कलम 41 ड, 36 (1) (अ) PDF(17KB)
429) महाराष्ट्र सा.वि.व्य.अधिनियम 1950 चे कलम 41 क अंतर्गत तरतुदीच्या अंमलबजावणचे vigilance करीता Vigilant Team गठीत. PDF(42KB)
428) ध.संघटनेतील न्यायीक व प्रशासकीय कामाबाबत. PDF(22KB)
427) श्री.बी.पी.व्यास ध.उ.आ (HO) यांचे मार्फत प्रशासकीय पाठविबाबत. PDF(18KB)
426) Notice of Meeting PDF(8KB)
425) ध.उ.आ यांनी प्रशासकीय कामकाज पहाणे. PDF(20KB)
424) Circular No.424
423) Notice of Meeting PDF(24KB)
422) महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 55 वा वर्धापन दिनानिमित कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचारी तसेच वकील यानी 1 मे 2014 रोजी सकाळी 8.15 वाजता ध.आ.भ. इमारतीच्या आवारात ध्वजरोहणाचे कार्यक्रमाकरिता हजर राहण्याबाबत. PDF(13KB)
421) न्यायिक प्रकरणांत भ्रमणध्वनी व इमेल नमुद करणेबाबत. PDF(18KB)
420) २०१५ चे बदलीबाबत. PDF(20KB)
419) Monthly and Quarterly Statement PDF(35KB)
418) धर्मादाय संघटनेतील प्रादेशीक विभाग प्रमुक व कार्यालय प्रमुख विविध प्रकरणात मार्गदर्शन आपल्या स्तरावर निर्णय घण्याबाबत. PDF(17KB)
417) माहे मे २०१५ मध्ये न्यायिक व प्रशासकीय कामे थांबवून (अत्यावश्यक कामे सोडुन) अभिलखांना पृष्ठ क्रमांक देण्याचे काम करणेबाबत. PDF(15KB)
416) कार्यालयातील दैनंदीन न्यायिक कामकाताबाबत. PDF(44KB)
415) न्यायिक कामांच्या बाबतीत सुसुत्रता येण्यासाठी परिपत्रक क्र.323 सुधारीत करून सादर PDF(76KB)
414) मुख्यालय तसेच बृहन्मुंबई कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेनंतर न थाबणेबाबत. PDF(11KB)
413) विधान मंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन,2015 दि.9/3/2015 ते दि.10/4/2015 या कालावधीत असल्यामुळे, सदन कालावधीत कर्मचा-यानी परवाणगीशिवाय गैरहजर राहु नये. PDF(14KB)
412) वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील कर्मचारी कार्यालयीन वेळेवर उपस्थित राहत नाहीत. तरी या द्वारे कळविण्यात येते की, त्यांनी कार्यालयीन वेळेवर उपस्थित रहावे व सुचनांचे काटेकोर पालन करावे. PDF(21KB)
411) कार्यालयीन उपस्थितीबाबत PDF(13KB)
410) ध्वजरोहणच्या कार्यक्रमास गैरहजर रहायचे असल्यास कार्यालय प्रमुखाची लेखी पुर्व परवानगी घेणे बाबत. PDF(19KB)
409) तसेच भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 65 व वर्धापन दिनानिमित दि.26/1/2015 रोजी सकाळी 8.15 वाजता वकील वर्ग व सनदी लखापाल यांनी ध्वजारोहणाचे कार्यक्रमास अपस्थित रहावे. PDF(14KB)
408) भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 65 व वर्धापन दिनानिमित दि.26/1/2015 रोजी सकाळी 8.15 वाजता अधिकारी व कर्मचारी यांनी ध्वजारोहणाचे कार्यक्रमास अपस्थित रहावे. PDF(19KB)
407) अधिकारी वर्गाच्या दालनात भ्रमणध्वनी आणण्यास बंदी. PDF(20KB)
406) अधिकृत लेखा परीक्षक फेरनियुक्तीबाबत PDF(55KB)
405) धर्मादाय संघटनेतील सर्व स्विय सहाय्यक (उ.श्रेणी) लघुलेखक (क.श्रेणी) व लघुटंकलेखक यांनी रजेवर जाण्यापूर्वी अधिका-याची परवानगी घेवुन रजेवर जाण्याबाबत. PDF(22KB)
404) धर्मादाय संघटनेतील कर्मचा-यांची बदली करण्याकरिता मा.ध.आ. यांची परवानगी घेणे बाबत. PDF(14KB)
403) अधिकारी यांची आदेशाच्या खाली नाव व पद नमुद करणेबाबत. PDF(21KB)
402) कार्यालयीन उपस्थितीबाबत PDF(13KB)
401) नविन नियुक्ती झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रक्षिशण देणे बाबत. PDF(75KB)
400) बदल अर्ज दाखल करणेबाबत PDF(15KB)
399) Circular No.399
398) Circular No.398
397) Circular No.397
396) Circular No.396
395) Circular No.395
394) Circular No.394
393) Circular No.393
392) Circular No.392
391) Circular No.391
390) Circular No.390
389) Circular No.389
388) Circular No.388
387) Circular No.387
386) Circular No.386
385) Circular No.385
384) Circular No.384
383) Circular No.383
382) Circular No.382
381) Circular No.381
380) Circular No.380
379) Circular No.379
378) Circular No.378
377) Circular No.377
376) Circular No.376
375) Circular No.375
374) Circular No.374
373) Circular No.373
372) Circular No.372
371) Circular No.371
370) Circular No.370
369) दि. 15/8/2017 ध्वजारोहणास अनुपस्थित राहील्यास उचित कार्यवाही करण्यात येईल , सदर कार्यक्रमास गैरहजर रहायचे असल्यास कार्यालय प्रमुखाची लेखी पुर्व परवानगी घेणे बाबत. PDF(26KB)
368) भारतीय 67 वा स्वातंत्र दिनानिमित दि.15/5/2014 रोजी सकाळी 8.15 वाजता धर्मादाय संघटनेसंगधी वकील सनदी लखापाल यानी ध्वजरोहणाचे कामाकरिता हजर राहण्याबाबत. PDF(14KB)
367) कार्यालयातील सर्व अधीकारी व कर्मचारी यांनी भारतीय 67 वा स्वातंत्र दिनानिमीत्त दि.15/8/2014 रोजी सकाळी 8.15 वाजता ध्वजारोहणासाठी हजर राहणेबाबत. PDF(16KB)
366) Circular No.366
365) महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 54 वा वर्धापन दिनानिमित कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचारी तसेच वकील सनदी लखापाल यानी 1 मे 2014 रोजी सकाळी 8.15 वाजता ध्वजरोहणाचे कामाकरिता हजर राहण्याबाबत. PDF(14KB)
364) हिशाबपत्रके दाखल करताना अवलंबिण्याची कार्यपध्दती PDF(257KB)
363) अर्ज दाखल करण्यापूर्वी अवलंबण्याच्या पध्दतीबाबत PDF(124KB)
362) महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 53 वा वर्धापन दिन दि.1 मे 2013 रोजी सकाळी 8.15 वाजता ध.आ. भवन इमारतीच्या आवारात ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आलेला आहे. तरी कार्यालयातील वकील संघ व लेखा परिक्षण वेळेवर हजर राहण्याबाबत. PDF(13KB)
361) महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 53 वा वर्धापन दिन दि.1 मे 2013 रोजी सकाळी 8.15 वाजता ध.आ. भवन इमारतीच्या आवारात ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आलेला आहे. तरी कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचारी व पहारेकरी हजर राहण्याबाबत. PDF(14KB)
360) दहशतवाद विरुध्द उपाय योजना PDF(51KB)
359) Circular No.359
358) गट ड संवर्गातल सर्व कर्मचा्रयाच्या बिंदू नामावली, पदोन्नती, कालबध्द पदोन्नती, सरळसे भरती संदर्भात धर्मादय सह आयुक्त यांना प्राधिकार देणेबाबत. PDF(165KB)
357) अधिकृत लेखा परीक्षक नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबत PDF(390KB)
356) न्यायिक कामात सुसुत्रता व बदल अर्ज दाखल करून घेण्यापुर्वी अवलंबावयाच्या पघ्दतीबाबत. PDF(142KB)
355) मु.सा.वि.व्य.अधिनियम १९५० मधील कलम ३४(१) व ३४(१)(ए) नुसार हिशोबपत्रके कार्यालयात दाखल कदण्यास विलंब झाल्यास विहित विलंब माफीचा अर्जात सादर करण्याबाबत PDF(101KB)
354) मुख्यालयातील विधी शाखेच्या न्यायालयीन कामकाजाचे विकेंद्रीकरणाबाबत PDF(203KB)
353) रजा अर्ज सादर करणेबाबत. PDF(59KB)
352) पूर्व परवानगीने रजा घेणेबाबत. PDF(68KB)
351) बदली रजे बाबत. PDF(90KB)
350) माहितीचा अधिकार २००५ अन्वये प्राप्त झालेल्या टपालाचा त्वरीत निपटारा करणेबाबत. PDF(78KB)
349) कार्यालयीन शिस्तीच्या दृष्टीने वर्ग-३ च्या कर्मचा-यांनी वेळेवर कार्यालयात येण्यासाठी व संध्याकाळी ठिक ५:३० वाजता कार्यालय सोडण्याबाबत. PDF(20KB)
348) भारतीय शपथ अधिनियम १९६९ च्या कलम ३ चा कलम(अ) आणि पोट कलम (१) अन्वये अर्ज आणि शपथपत्र दाखल करण्यासाठी दयावयाची शपथ आणि साक्षांकन करण्यासाठी धर्मादाय संघटनेतील सर्व विभागीय कार्यालयातील अधिक्षक, निरीक्षक, शिरस्तेदार व न्याय लिपिक यांना अधिकार प्रदान. PDF(35KB)
347) परिपत्रक क्र.३४६ दि.१८/१०/२००८ मध्ये काही बदल व दुरूस्त्या करून सदर परिपत्रक लागु PDF(44KB)
346) परिशिष्ट-१ मध्ये ज्या नोंदी होतील त्या संबधित अधिका्रयानी वेळचेवेळी साक्षांकीत होतील याची खबरदारी घेणे बाबत. PDF(43KB)
345) Writing of Roznama by concerned Clerk in the procedure instituted in Charity Organisation PDF(36KB)
344) Jt.CC to submit report - with reference to circular 332 PDF(7KB)
343) Direction to Supdt. for registration of judicial cases promptly PDF(41KB)
342) Direction to staff during Assembly period PDF(49KB)
341) Direction to Officers-staff reg. Assembly PDF(54KB)
340) Circular Pending cases of Inspectors be disposed off on priority basis and every 15 fortnight PDF(24KB)
339) Circular Inspection of record and issuing xerox copies be given to concerned persons only, fa PDF(25KB)
338) Circular TDR PDF(15KB)
337) Circular Matters u-s 36 to dealt with by Jt.C.CC.GBR. PDF(7KB)
336) Circular Necessary informatiion of LAQ-Star Question be furnished to H.O. in time PDF(24KB)
335) Circular withdrawn cir.no.333 PDF(7KB)
334) Circular Grievance of Advocates practicing in CC Office PDF(7KB)
333) Circular Grievance of Advocates practicing in CC Office PDF(7KB)
332) Circular copies of 2 best judgments to reach CC for review every month PDF(9KB)
331) Circular All officers-staff to switch off the light and fans when not required PDF(19KB)
330) Circular Weekly statement of encashment of chequesdrafts PDF(10KB)
329) Duty of Watchman PDF(49KB)
328) Circular Staff to complete pending cases on his table on every friday in 2nd session PDF(21KB)
327) Circular Staff to leave office at 6-00 p.m. every day an obtaion prior permission from concer PDF(23KB)
326) To take disclipinary action aganst those who are found talking on mobile without attending vi PDF(23KB)
325) Circular Movement Register be maintained properly and charge sheet be given after retirement PDF(29KB)
324) Circular To take entry in c.r. and necessary action against staff-officer who goes on leave o PDF(22KB)
323) Circular Directions to Jt. Dy. Acc PDF(13KB)
322) Circular Priority be given to recovery of arrears of contribution failure to which action be PDF(23KB)
321) Circular Attendance to be checked by officers PDF(7KB)
320) Circular Attendance of staff at 9.55 a.m. PDF(7KB)
319) Circular Direction by City Civil Court for Lit.Dept PDF(7KB)
318) Attendance in Office for Assembly PDF(42KB)
317) Inquiry report be sent within one month from receipt of complaint PDF(21KB)
316) Circular Staff to attend office at 9-45 and for 3 late one c.l. be deducted PDF(23KB)
315) Circular Demand of Stationery be made within 15 days PDF(22KB)
314) Disposal of suo motu 41D cases by Joint Charity Commissioners on priority basis PDF(50KB)
313) Availing leaves with prior sanction PDF(42KB)
312) Availing leaves with prior permission PDF(43KB)
311) Issuing certified copies as per Rule 23 PDF(37KB)
310) Absentee of office staff without permission PDF(47KB)
309) Income limit for inspection by Inspectors and Officers PDF(46KB)
308) Societies to be registered on priority basis regarding Waterworks Development undertaken by PDF(37KB)
307) Not to deal the wakf cases as per Sec. 43 of Wakf Act 1995 PDF(37KB)
306) Time limit to Superintendent for forwarding the Inspectors Report to the Officers PDF(47KB)
305) Search of missing judicial cases PDF(48KB)
304) Misuse of office premises by staff for residential purpose... PDF(50KB)
303) Information regarding investment of trust fund by the public trust PDF(39KB)
302) Time limit for delivering Judgements and disposal of judicial cases PDF(50KB)
301) Prohibition for change of work and designation PDF(37KB)
300) Writing of Roznama datewise PDF(50KB)
299) P.T.Entries PDF(44KB)
298) Tour Program of Officers PDF(46KB)
297) Circular Registration proceeding be disposed as per rule 7-a of B.P.T. rules PDF(30KB)
296) Tour Programe be intimated 15-20 days in advance to H.O. PDF(23KB)
295) computer training PDF(30KB)
294) regarding norms PDF(20KB)
293) inward post from Court& PDF(28KB)
292) reconstruction of Trust's R& P PDF(23KB)
291) Circular No.291
290) Circular No.290
289) appointment of auditor PDF(24KB)
288) Prosecution u-s 83 PDF(18KB)
287) regarding transfers or promotions PDF(22KB)
286) Circular No.286
285) Circular No.285
284) Circular Government reference pending cases PDF(22KB)
283) Procedue for registering trust under 1860 be followed PDF(22KB)
282) Inspection of trusts by Inspector-officer PDF(38KB)
281) Circular No.281
280) Admission of record-documents PDF(44KB)
279) Additional charge in leave period PDF(40KB)
278) Work to to be done from private printing press at the important and urgent work PDF(56KB)
277) Circular No.277
276) Attendance in Office PDF(51KB)
275) Refund of excess contribution PDF(57KB)
274) Society registration under S.R.Act, 1860 PDF(51KB)
273) Society registration PDF(52KB)
272) Index Cards PDF(54KB)
271) Circular No.271
270) Circular No.270
269) Misuse of office premises by staff for residential purpose... PDF(43KB)
268) Court matters. Sending parawise comments alongwith notice PDF(9KB)
267) Duplicate copy of registration certificate PDF(61KB)
266) Circular No.266
265) Section 41C PDF(52KB)
264) Fixation of dated of balancing accounts kept under PDF(16KB)
263) Circular No.263
262) Scrutiny of audit reports PDF(48KB)
261) Scrutiny of audit reports PDF(43KB)
260) Scrutiny of audit reports
259) Destruction of budget record PDF(54KB)
258) Recognized agent through whom a party may appear in an PDF(14KB)
257) Entry in Moving Register... PDF(47KB)
256) Tour Programme of Officers PDF(50KB)
255) Exemption in contribution for education objects PDF(48KB)
254) Time limit regarding office working for disposal of applications PDF(53KB)
253) Second copy of registration certificate PDF(46KB)
252) Second copy of registration certificate PDF(46KB)
251) Rule 32 (2) PDF(50KB)
250) Rate of Contribution PDF(11KB)
249) Attendance in Office PDF(47KB)
248) Objection Proceedings Under rule 33(2) of the Bombay Public Trusts Rules, 1951, Clarificati PDF(9KB)
247) Refund of Deposit amount PDF(46KB)
246) Visit of Accounts Officer to Head Office PDF(41KB)
245) Regarding casual leave PDF(53KB)
244) Circular regarding dealing with parties. PDF(8KB)
243) Official discipline PDF(51KB)
242) Direction about DeputyAssistant Charity Commissioner while holding inquiries under Various PDF(11KB)
241) Transfer of cases under sections 35,36, 36A (3) 8355 and complaint pertaining to Nagpur, Ak PDF(9KB)
240) Instruction to dispose of Judicial cases expeditiously PDF(8KB)
239) Instruction to StenographerSteno-typist names of all the particular PDF(8KB)
238) Presentee in office PDF(51KB)
237) Attendance & Work in the office PDF(39KB)
236) Destruction of records for the year 1982 in the Regional Offices PDF(8KB)
235) Direction about all Judicial proceeding filed after the 9th March 1982 be sent to Jt. C. C. PDF(7KB)
234) Issue of Notice by a Jt.C.C. to the C.C. in a Suo Motu Proceeding under Section 50A of the PDF(12KB)
233) Provision of Section 41C of the B.P.T.Act is not widely known to the public, therefore the PDF(9KB)
232) Due to financial year and census proposal disposal year had to be postponed i.e. from 1st A PDF(9KB)
231) Weeding out of records for the year in the Charity Organisation. PDF(9KB)
230) Scrutiny of Accounting Returns and Balance Sheet PDF(9KB)
229) Acknowledgement of letter modification and amendment PDF(13KB)
228) Information regarding periodical returns PDF(10KB)
227) Information regarding requisition to the Director of Accounts to the officers who are under
226) Inquiry contemplated by Rule 7A of Bombay Public Trusts Rules--- Procedure. PDF(9KB)
225) Payment of urgent charges such as electricity bills, telephone charges, freight charges etc
224) Proper utilization of surplus funds, idle unused ornaments and other valuable movable prope PDF(14KB)
223) History Sheet. PDF(8KB)
222) Exemption of payments of contribution with effect from 1st April 1977 of Rs. 5,000 or less. PDF(14KB)
221) Issue of acknowledgements. PDF(10KB)
220) Report regarding financial assistance to the Trust. PDF(9KB)
219) Government Vehicles --- Proper and economic use of -- PDF(10KB)
218) Acceptance of change Reports in respect of Immovable property. PDF(9KB)
217) Information for the purpose of under section 41 D of the Act. PDF(12KB)
216) Norms of disposal of letters, applications inquiries etc., in respect of all the Branches i
215) Circular regarding Supply of Certified Copies. PDF(8KB)
214) Circular regarding issue of N.O.C. under Urban Ceiling Act, 1976. PDF(20KB)
213) Circular regarding giving Judgement or order within 14 days after the case is closed. PDF(7KB)
212) Regional Officers Training PDF(8KB)
211) Circular regarding late Muster or Attendance. PDF(8KB)
210) Circular regarding exhausting of casual leave by Staff member of the Charity Organisation. PDF(8KB)
209) Attending Govt. Reference by Regional Offices and Sub-Regional Offices PDF(8KB)
208) Co-ordination of work in Charity Commissioner's office procedure of -- PDF(8KB)
207) Inspection Branch for Charity Organisation. PDF(12KB)
206) Inwarding of Tapal PDF(9KB)
205) isposal of inquires by the Inspectors of the Regional Officer and Sub-Regional Offices. PDF(9KB)
204) ircular regarding not to avail of any kind of leave without prior sanction. PDF(10KB)
203) Cost of Process Server PDF(11KB)
202) Delegating the powers under section 41(C) PDF(59KB)
201) Maintenance of Registers of Deposits and Advance in the Offices of the Charity Organization PDF(24KB)
200) Payment of Pay and Allowances to the Staff PDF(9KB)
199) Charity Commissioner visit to Public Trust Registration Office, Greater PDF(12KB)
198) egarding verification and attestation of Public Trusts Entries by Regional PDF(9KB)
197) Delay at Superintendent’s Level PDF(8KB)
196) Exhausting of causal leave by the staff member of the Charity Organisation PDF(9KB)
195) Work-sheet and weekly abstract of arrears. PDF(8KB)
194) Circular No.194
193) Handing over and taking of the charge of the post in details with lists while PDF(8KB)
192) Removal of trustees on conviction PDF(9KB)
191) Circular No.191
190) Sub- Regional Offices in the Charity Commissioner PDF(30KB)
189) Instructions to be observed by Regional Officers while recommending the PDF(14KB)
188) Institution of the Inquiries under Section 41-B of the Bombay PDF(11KB)
187) Payment of copying fee to the copyist PDF(9KB)
186) Amount of Balance fee to be recovered in respect of processes served PDF(9KB)
185) Training facilities to the non-gazetted (Ministerial) Supervisory staff PDF(8KB)
184) Directly approached to M.L.A. or the leaders of the political parties with PDF(8KB)
183) Office Library in the Head Office.. PDF(13KB)
182) Stationery Registers. PDF(18KB)
181) Office Library PDF(13KB)
180) Instructions for watching the receipts and disposal of statements of PDF(16KB)
179) Joint Cadre of Clerks and Typists. PDF(8KB)
178) Instructions and Directions to the Inspectors regarding the Inquiries into PDF(13KB)
177) Voucher for payments PDF(11KB)
176) Attending Parties trustees attending the office and language of letters to be PDF(9KB)
175) Work on Tour
174) Maintenance of the Register of Contribution and reconciliation thereof. PDF(26KB)
173) Receiving amounts creditable to the Public Trusts Administration Fund by PDF(14KB)
172) Instruction for watching the receipts PDF(18KB)
171) Maintenance of Register of Audit Reports (Sch. X) PDF(9KB)
170) Judicial Cases-Increase in the number of more than six months cases PDF(9KB)
169) Points to be examined and action to be taken by the Scrutinizer at the time PDF(13KB)
168) General Instruction of keeping supervision and keeping affairs of the Public PDF(15KB)
167) G.P.F. Advances and Festival Advances Grant of to Government Servants PDF(9KB)
166) Instruction to the Inspectors about if the trustee insolvent. PDF(9KB)
165) Handing over the accounting returns to the inspectors for spot inquiries.. PDF(8KB)
164) Clarification regarding Section 35 of the Bombay Public Trusts Act, 1950. PDF(12KB)
163) Amendment in Section 9 of the BPT Act, 1950 PDF(16KB)
162) Amendment in Section 9 of the BPT Act, 1950 PDF(16KB)
161) Maintenance of register of the proceedings in the Regional Office. PDF(10KB)
160) Inspection of Public Trusts by Regional Officers and inspectors. PDF(18KB)
159) Position of Section 35 and 36 of Bombay Public Trust Act, 1950. PDF(9KB)
158) Proposals for sanction to prosecute trustees under Section-83 of the Bombay Public Trust Ac PDF(11KB)
157) Removal of Trustees on Conviction. PDF(8KB)
156) Maintenance of Roznamas in inquiries by the inspectors.. PDF(10KB)
155) Attendance of inspectors in the Public Trusts Sub-Regional Offices at their Head Quarters. PDF(9KB)
154) Instruction to the Assistant Registrar of Societies inrespect of submission, According retu PDF(8KB)
153) Disposal of Judicial Cases. PDF(8KB)
152) Minister and Member of the Legislative Assembly and Council by the number of the Staff. PDF(9KB)
151) Verification of entries in the Register of Public Trust. PDF(10KB)
150) Manner of Dealing complaint from Charity Commissioner's Office of from Government. PDF(14KB)
149) Maintenance of register for prosecutions cases. PDF(12KB)
148) Appointment of trustees. Collection of the particulars of.. PDF(12KB)
147) Instruction to the Regional Officer numbering of Judicial Cases and other irregularities. PDF(12KB)
146) Withdrawal of application under Sections 18, 22, and 22A, and starting of suo-motu inquiry. PDF(10KB)
145) Disposal of old judicial inquiries. PDF(10KB)
144) Inspection of the work of the members of the staff. PDF(16KB)
143) Proper maintenance of Daily diaries and Inquiry Registers by the Inspectors ... PDF(18KB)
142) nquiries entrusted to the Inspectors PDF(11KB)
141) Instructions contained in the inspection Notes of Charity Commissioner, and Government comp PDF(9KB)
140) Maintenance of Docket -Sheet with Record and Proceedings. PDF(8KB)
139) Instruction to the followed by the Regional Offices in respect of inquiries of Inspection. PDF(9KB)
138) Accounting Returns, overdue and not submitted. Collection of information of -- PDF(10KB)
137) Abstract of work sheet - correct maintenance of PDF(9KB)
136) Remanded cases - Speedy disposal of PDF(9KB)
135) Delay in disposal of references received from the Charity Commissioner. PDF(12KB)
134) Verification of entries made on Public Trusts Registers. PDF(11KB)
133) Maintenance of Register of Change Sch. IV... PDF(8KB)
132) Delay in disposing of References sent to the Regional Offices PDF(18KB)
131) Legislative Assembly and Council Questions - Priority to be given PDF(9KB)
130) Purchase of articles and spending of large amounts without Government sanction. PDF(8KB)
129) Increment of non-gazetted staff - Drawal of PDF(8KB)
128) Leave Forecast. PDF(8KB)
127) Receipt, Registration and Distribution of Tapal. PDF(7KB)
126) Applications, letters, etc. - Acknowledgment of PDF(8KB)
125) Mode of addressing communications, etc., to the Charity Commissioner, Maharashtra State, Bo PDF(8KB)
124) Finding regarding the objects of the trusts. PDF(8KB)
123) Applications received in Regional Offices under the provisions of the BPT Act, 1950 - Promp PDF(10KB)
122) Office hours on Saturdays in the Mofussil Regional Offices under the Charity Organisation PDF(8KB)
121) Issue of receipt for money under the signature of accountant PDF(8KB)
120) Finding regarding remuneration of the trustee PDF(9KB)
119) Procedure where the executor of the will is a de facto trustees or desanton PDF(8KB)
118) Guidance to the Regional Officers in respect of expeditious disposal of inquiries PDF(23KB)
117) Inspection of entries in the PTR & other documents PDF(12KB)
116) Submission of a copy of the Register of public trusts maintained in each PTR Office to the PDF(9KB)
115) Delay in disposal of cases and prompt attendance to the members of the public. PDF(8KB)
114) BPT Act, 1950 and appearance of pleader in Courts on behalf of CC MS, Bombay PDF(17KB)
113) BPT Act, 1950 and appearance of pleader in Courts on behalf of CC MS, Bombay PDF(17KB)
112) Suits or proceeding in which the Charity Commissioner is party PDF(8KB)
111) Preservation of records of public trusts PDF(15KB)
110) Societies registered under the S.R.Act, 1860 - Registration of - under the BPT Act, 1950 PDF(14KB)
109) Inspection of Public Trusts – Instructions regarding. PDF(26KB)
108) Booking of Trunk Calls – Procedure of PDF(12KB)
107) Tour programmes of the Regional Offices – Submission of PDF(8KB)
106) Tour programmes of the Regional Offices – Submission of PDF(9KB)
105) Moveable of value-showing them in accounts PDF(11KB)
104) Restriction on taking benefits by the employees of the Charity Organisation from Public Tru PDF(10KB)
103A) Maintenance of Diaries by Inspectors PDF(12KB)
103) Monthly returns in respect of inquiries PDF(22KB)
102) Office hours on Saturdays in the Mofussil Regional Offices PDF(8KB)
101) Memorandum in the prescribed form Schedule II-A PDF(8KB)
100) Equitable Mortgage u.s. 35 PDF(10KB)
99) Memorandum in the prescribed form Schedule II-A PDF(17KB)
98) Office hours on Saturdays in the Mofussil Regional Offices PDF(8KB)
97) Submission of Accounts by Public Trusts PDF(10KB)
96) Increment. Proposals for sanctioning – to non gazetted staff PDF(10KB)
95) Adjustment to Trust Corpus PDF(15KB)
94) Order passed by the Regional Officers under rule PDF(8KB)
93) Section 37 (a) of the Bombay Public Trusts Act, 1950 PDF(10KB)
92) Requisition to the Collector for recovery of sums PDF(11KB)
91) Production of extracts from documents. PDF(8KB)
90) Grant of assistance to Government servants PDF(12KB)
89) Assessment of contribution Dharmada Subh PDF(10KB)
88) Supply of copies in inquiries made by Inspectors PDF(8KB)
87) Concessions under section 33 (2) PDF(9KB)
86) Examination of witness on commission PDF(8KB)
85) Disposal of inquiries by Regional Officer on tour PDF(8KB)
84) Sanction to prosecute – procedure to be followed PDF(10KB)
83) Circumstances under which “offerings ” are exempt from payment of contribution. PDF(8KB)
82) Inam grants Principles of construction PDF(10KB)
81) Section 35 and 36 of the Bombay Public PDF(11KB)
80) Inspector's report in sec. 19 inquiries - PDF(10KB)
79) Court-fee stamp on objection filed u.R.33(2)-whether necessary PDF(8KB)
78) Return of Documents PDF(10KB)
77) Determination of the question whether a Goshala or a Panjrapole is a business trust. Princip PDF(7KB)
76) Temple cases - evidence of non-devotees regarding public user - PDF(8KB)
75) Period for lodging objections, if any, against assessment of contribution - Insertion of ... PDF(8KB)
74) Maintenance of the Register of Contribution in the PTR Offices PDF(10KB)
73) Amounts set apart by businessmen annually for 'Shubhakam' Regional Officers not to insist on PDF(8KB)
72) Assessment of contribution in respect of public trusts administered by Govt. through its off PDF(8KB)
71) Procedure regarding refund to registration fee in the case of a double payment and in cases PDF(8KB)
70) Delay in disposing of references received from Govt. and Minister (Law) PDF(8KB)
69) Public Trusts governed by Schemes sanctioned by Court Procedure regarding dates of closing PDF(8KB)
68) Prosecution for failure of submission of audited accounts PDF(9KB)
67) Section 64 of the BPT Act PDF(8KB)
66) Whether the expression 'medical relief' in Rule 32 includes medical relief to animals PDF(7KB)
65) Can the question whether a trust exists and such trust is a public trust ... PDF(8KB)
64) Interpretation of Amendment to Rule 17 PDF(11KB)
63) Exemption of contribution of income capitalised or added to corpus, etc. PDF(11KB)
62) Refund of Income Tax whether chargeable to contribution, etc. PDF(13KB)
61) Scrutiny of Schedule IX-C. PDF(10KB)
60) Manner of audit. Submission of Schedules PDF(8KB)
59) Exemption from the payment of contribution of Sanatoria PDF(7KB)
58) Collection of contribution PDF(8KB)
57) Basis of Levy of Contribution, Elucidation of a case, interest on borrowed sums and circumst
56) Exemption from the payment of contribution of hostels, public libraries & reading rooms trus PDF(12KB)
55) Demand Notice - Rounding up of contribution amounts while issuing - PDF(7KB)
54) Rule 32(3) - appln. of - to Dharmada Trusts PDF(13KB)
53) Investment of Public Trust Money PDF(8KB)
52) Donations received by a public trust and offering made to a deity - Whether liable for contr PDF(13KB)
51) Rule 32(3) - Procedure to be observed in estimating rent of buildings not rented out and yie PDF(8KB)
50) Verification of numbers of securities lodged with Banks PDF(8KB)
49) Section 54,, Collection in kind - whether constitute Dharmada PDF(7KB)
48) Consolidation of applns. for registration relating to the same trust, and Powers of Dy. or A PDF(10KB)
47) Transfer of a public trust from the Register of public trusts maintained by one PTR Office t PDF(8KB)
46) Devasthan Committees - Appointment of a member of Archaeological bias on the - PDF(8KB)
45) Substituted Services. Procedure in inquiries under the BPT Act PDF(10KB)
44) Procedure to be followed in PDF(10KB)
43) Procedure for accounting payments to Assessors PDF(8KB)
42) Form of Notice of inquiry & letter of request to be sent to trustees PDF(21KB)
41) Power of inspection and supervision u.s.37 of the BPT Act - Precaution to be adopted PDF(10KB)
40) The register of Public Trusts. Writing of ........ PDF(9KB)
39) Branches of Societies registered under the S.R.Act, 1860 PDF(8KB)
38) Recovery of postal charges for copies or certified copies sent by post. PDF(9KB)
37) Death of a trustee-applicant. Whether application abates and procedure to be followed. PDF(9KB)
36) Fixation of dates for balancing the accounts kept u.s. 32 of the BPT Act, 1950 and entering PDF(9KB)
35) Payment of audit fees in respect of audits under the old Acts. Procedure regarding... PDF(10KB)
34) Service of Notice. In case of a society regd.under the S.R.Act, 1860. PDF(9KB)
33) The Register of Public Trusts - Information to be entered in the 'Remarks' column and verific PDF(8KB)
32) Duties of Subordinate Staff. PDF(8KB)
31) Interpretation of the Provisions of the B.P.T.Act PDF(7KB)
30) B.P.T.Act, 1950 Procedure of Prosecution under... PDF(8KB)
29) Investing the Office Superintendents with certain powers, duties and functions. PDF(9KB)
28) Register of Public Trusts in Regional Offices. Copies of... PDF(8KB)
27) Certificate of Registration of a public trust. Date of... PDF(9KB)
26) Applications for registration. Disposal and Monthly Return of ... PDF(10KB)
25) Mode of Valuation Immovable Property, viz., temples. PDF(9KB)
24) Clarification of gross annual income as per Schedule IX-C PDF(8KB)
23) Recognised agent through whom a party may appear in inquiry under the BPT Act
22) Notice of Demand (Schedules XV and XV-A). PDF(7KB)
21) Maintenance of the Register of Public Trusts--Language PDF(7KB)
20) Inspectors-Exercise of powers u.s. 37(a) and (b) of the BPT Act,1950 PDF(9KB)
19) Official language. English translation of documents etc. PDF(8KB)
18) Outstanding contributions, etc., payable under the Acts, mentioned in Schedule A of the BPT PDF(9KB)
17) Conduct of Regional Officers and their subordinate staff PDF(8KB)
16) Costs incurred on Assessors and parties PDF(8KB)
15) Delay in final disposal of application and other references avoidance of- PDF(7KB)
14) Application u.s 19 of the B.P.T.Act, 1950, by a person having interest in a public trust PDF(9KB)
13) Publicity tours by Deputy or Assistant Charity Commissioner PDF(10KB)
12) Designations of proceedings before the Regional Dy.C.Cs. or A.C.Cs PDF(9KB)
11) Designations of proceedings before the Charity Commissioner PDF(8KB)
10) Reports of changes in the particulars of public trusts PDF(9KB)
9) Application for Registration - Delay in furnishing particulars in, and documents to be annex PDF(9KB)
8) Registration of Societies registered under the S. R. Act, 1860 PDF(10KB)
7) Annual returns of public trusts with reference to the different dates of closing their accoun PDF(11KB)
6) Designation of Regional Offices PDF(7KB)
5) Instructions for maintenance of Roznama PDF(9KB)
4) Instructions in respect of Forms Nos. 1 to 4 vide Circular No. 3 PDF(8KB)
3) Inquiry u.s 28 of the B.P.T.Act, 1950 PDF(14KB)
2) Duties of Subordinate Staff PDF(13KB)
1) Form of appln. for registration of trust PDF(7KB)