निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना न्यासाच्या रुग्णालयात मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार

निर्धन रुग्ण
उत्पन मर्यादा ( वार्षिक १.८० लाख रुपये )
१० % राखीव बेड
पूर्णपणे मोफत वेद्यकिय उपचार
दुर्बल घटकातील रुग्ण
उत्पन मर्यादा ( वार्षिक ३.६० लाख रुपये )
१० % राखीव बेड
सवलतीच्या दरात वेद्यकिय उपचार
आवश्यक कागदपत्रे
शिधापत्रिका
किंवा
दारिद्र रेषेखालील प्रत्रिका
किंवा
वार्षिक उत्पनाचे तहशिलदार यांचे प्रमाणपत्र

शासनाच्या योजनेचा लाभ घ्या व पूर्णपणे मोफत वेद्यकिय उपचार आणि सवलतीच्या दरात वेद्यकिय उपचार मिळावा

म.सा.व. अिधिनयम १९५० चे कलम ४१ क क अंतर्गत मा. उच्चन्यायालय , मुंबई यांनी, रीत याचिका (पी.आय.एल.) . 3132/04 मध्ये मंजूर केलेली योजना दिनांक १ /९ /२००६ पासूनअंमलात आलीआहे.

जाहीर आवाहन

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ४१ क संस्था

खाजगीसंस्थाकडून /व्यक्ती/अशासकीय संस्था (N.G.O.) (सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थे व्यक्तिरिक्त इतर) यांनी नेसर्गिक आपत्ती विविध प्रयोजनार्थ वर्गणी गोळा करण्याबाबत मार्गदर्शन

  • वर्गणी गोळा करण्याआधी धर्मादाय आयुक्त यांची लेखी परवानगी घेणे आवशक्य आहे.
  • वर्गणी, देणग्या गोळा करताना अनुक्रमे असणाऱ्या पावत्या देणे आवशक्य आहे व खर्चाचे व्हावाचार्स ठेवणे आवशक्य आहे .
  • गोळा करण्यात आलेली वर्गणी रु ५०००/- जास्त असेल तर त्याची सनदी लेखापालाकडून लेखापरीक्षन करणे आवश्यक आहे. व सदर हशोबाची पत्रके धर्मादाय कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.
  • गोळा करण्यात येणारी रक्कम प्रथमत: हेतूसाठी वापरण्यात आली पाहिजे व रक्कम शिल्लक राहत असेल तर त्याच सदर हेतू च्या पालनासाठी नोंद करून घेतली पाहिजे समान हेतू असलेल्या इतर संस्थे मध्ये धर्मादाय आयुक्त यांचे पूर्व परवानगी घेऊन दिली पाहिजे .
  • तरतुदींचे चे पालन करणे बंधनकारकअसून पालन न करणाऱ्या व्यक्तीस अिधिनयमातील क्रमांक . ६७ प्रमाणे रुपये दहा हजार पावतो दंड होऊ शकतो.