सार्वजनिक सूचना

7 जानेवारी 2015 पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - मुंबई

९ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - वाशीम

३१ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - ठाणे

९ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - बीड

९  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

नवीन न्यास नोंदणी क्रमांक  - वाशिम

२१ डिसेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

संस्था नोंदणी त्याच दिवशी करणेबाबत 

०३ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - अकोला

३१ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - वर्धा

३१ ऑक्टोबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - धुळे

२ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - नागपूर

६ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - सांगली

९ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - जालना

९  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - जळगाव

७ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - सातारा

९ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - परभणी

७ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - अहमदनगर

२१  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 
  

विश्वासातून विकासाकडे

२४ मे २०१७ पोस्ट

 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - पुणे

९  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - नाशिक

३ नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

न्यास नोंदणी रद्द करण्याची यादी - हिंगोली

१७  नोव्हेंबर २०१७ पोस्ट
 
 
 

ई-निविदा सूचना

१५ मे २०१८ पोस्ट